VERKIEZINGEN & VERDUURZAMING

16 maart 2021

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

Bron: Vakbeurs Energie

Vakbeurs Energie vroeg de Top 9 van politieke partijen (uitgangspunten: het gemiddelde van het huidige aantal Tweede Kamerzetels en de februaripeiling van Ipsos) een antwoord op de volgende vraag:

Waar liggen volgens uw partij de 2 hoogste prioriteiten met betrekking tot de verduurzaming van de gebouwde omgeving en waarom?

Zeven partijen reageerden. Hopelijk helpen hun antwoorden u bij uw keuze;


“Inzetten op ontzorgen en opleiden”

“Draagvlak: De VVD wil betaalbaar klimaatbeleid. Daarom moeten mensen worden meegenomen en ontzorgd bij het verduurzamen van woningen. Om de reden is het warmtefonds ingericht waarbij huiseigenaren financieel worden ondersteund bij verduurzaming. De VVD wil ook dat he MKB toegang krijgt tot het warmtefonds. Daarnaast wilt de VVD verduurzaming van de eigen woning fiscaal aftrekbaar maken van het Eigen Woning Forfait.”

“Opleiden van voldoende technisch geschoold personeel voor de energietransitie. Daarom zet de VVD in het verkiezingsprogramma in op meer bekostiging voor bèta en technische studies op universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Mbo-instellingen ontvangen extra geld als ze studenten opleiden voor sectoren waar te weinig arbeidskrachten voor zijn.”


“Stapsgewijs woningen verduurzamen”

“We zien op dit moment een eenzijdige focus op het volledig aardgasvrij maken van wijken binnen een paar jaar. Dit leidt in sommige situaties tot onnodig hoge kosten. In het Klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen om in de periode tot 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Deze doelstelling achten we niet realistisch en ook niet nodig. Hier worden immers doel en middel door elkaar gehaald. Het doel is de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving en een reductie van het aardgasverbruik. Al bij het Klimaatakkoord hebben wij daarom ingezet op stapsgewijze verduurzaming van woningen, waarbij inwoners zelf keuzes kunnen maken en waarbij aangesloten wordt op natuurlijke vervangingsmomenten.”

“Wij zien liever dat inwoners zelf aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun woning. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, warmtepompen, hybride cv-ketels, enz. We willen hen daarbij helpen door het verruimen van regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing in je eigen huis haalbaar en betaalbaar maken. Ook willen wij een stimuleringsprogramma voor de introductie van hybride cv-ketels voor de verwarming van woningen die naast de wijkgerichte aanpak kan bestaan en daarmee niet concurreert. We zoeken naar een vorm van normering zodat de hybride ketel een belangrijke rol speelt in de vervangingsmarkt voor nieuwe cv-ketels.”

“Naast de middelen om zelf investeringen te doen is het ook nodig dat inwoners duidelijkheid hebben over wat in hun situatie de beste maatregelen zijn en hoe zij die ook daadwerkelijk kunnen nemen. Daarom willen we dat er een klimaatloket komt waar zowel inwoners en ondernemers op één centrale plek terechtkunnen voor betrouwbaar advies op maat voor de voor hen beste en meest rendabele investeringen.”

“Daarnaast is het belangrijk om ook in de huursector stappen te zetten. Ongeveer dertig procent van de woningvoorraad is in bezit van woningcorporaties. Dat biedt een unieke kans om grote verduurzamingsprojecten te realiseren, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: verduurzaming en een verbetering voor mensen met een kleine beurs. Dat betekent echter wel dat de verhuurdersheffing afgeschaft moeten worden en dat een deel van het geld moet worden ingezet voor verduurzaming van hun woningvoorraad.”


Vol inzetten op isolatie, warmtepompen en warmtenetten”

“D66 wil dat iedereen schoon, comfortabel en betaalbaar kan wonen. Daarom trekken we miljarden uit om verduurzaming goedkoper te maken: we zetten vol in op isolatie, warmtepompen en warmtenetten. Met onze plannen kunnen maar liefst 3,3 miljoen extra woningen worden verbeterd. Ook wordt er tot 2030 jaarlijks 1,1 miljard euro bespaard op de energierekening van mensen thuis. Dat is heel belangrijk. Zo  zetten we stappen op weg naar schonere woningen en doen we een flinke schep bovenop de inzet in het Klimaatakkoord.”

“Daarnaast wil D66 meer gebruik maken van innovatie en schonere bouwconcepten. Op dit moment wordt nog te ouderwets gebouwd: steentje voor steentje en met vervuilende vrachtwagens die af en aan rijden op de bouwplaats. Dat kan schoner. Grootschalige houtbouw kan een fikse CO2-besparing opleveren en met het prefabriceren van huizen in de fabriek kan er snel en schoon worden doorgebouwd, zonder bouwmaterialen of tijd te verspillen.”


“Er komt een isolatieprogramma”

“We gaan miljoenen woningen verduurzamen. Bijvoorbeeld door te isoleren en zonnepanelen aan te leggen. Dat is goed voor het klimaat en de energierekening.”

“Zoals wij in de Green New Deal voor Nederland hebben beschreven zetten we in op isolatie. Energie die we besparen, hoeven we ook niet op te wekken. Er komt een isolatieprogramma (€4 miljard uit het Klimaatfonds) zodat mensen subsidie krijgen voor het isoleren van hun huis. Ook wordt het Warmtefonds uitgebreid waardoor het heel goedkoop en aantrekkelijk wordt voor iedereen, ongeacht inkomen, om geld te lenen om te isoleren.”

“We schaffen de verhuurdersheffing af, in plaats daarvan moeten woningcorporaties investeren in het bouwen van huizen en het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat bestaande woningen sowieso geïsoleerd worden, en afhankelijk van de wijkplannen kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld een warmtepomp wordt geplaatst. Op die manier wonen mensen in sociale huurwoningen comfortabeler en wordt de energierekening lager.”

“Particuliere verhuurders worden verplicht te isoleren. We gaan (hybride) warmtepompen verplichten waar en wanneer dat kan zodat er minder aardgas gebruikt hoeft te worden voor het opwarmen van huizen.”


“Leidende rol voor de overheid

“Groen doen moet lonen. Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Met een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor normale huishoudens, gecombineerd met subsidies voor woningisolatie stimuleren we vergroening en houden tegelijkertijd de kosten voor gewone gezinnen in de hand.”

“Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen. Corporaties die veel investeren in verduurzaming worden daartoe fiscaal gestimuleerd. Het aardgasvrij maken van sociale huurwoningen verloopt voor de bewoner woonlastenneutraal. Om dat mogelijk te maken mogen corporaties hun verhuurdersheffing inzetten voor verduurzaming.”

“Voortzetten salderingsregeling huiseigenaren. In aangepaste vorm, zodanig dat verduurzaming voldoende gestimuleerd wordt, de kosten beperkt blijven en het elektriciteitsnet niet overmatig belast wordt.”

“Overheid ondersteunt bij verduurzaming. Huishoudens die hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen worden daarvoor niet gestraft, maar geholpen. De overheid neemt de leidende rol in de financiering en uitvoering van de verduurzaming. Niet alleen individuele bewoners, ook buren, straten, VvE’s, buurten en wijken, corporaties en  coöperaties, en andere collectieven krijgen hulp om de juiste oplossing voor hun huizen te vinden. Bijvoorbeeld door een ontzorgloket dat ondersteunt bij het isoleren en verduurzamen van hun woning.”


“Goed isoleren is no-regret maatregel”

Om in 2050 aan de afspraken van het klimaatakkoord over de verduurzaming van de gebouwde omgeving te voldoen, moet het verduurzamingstempo omhoog. Waar liggen volgens uw partij de twee hoogste prioriteiten en waarom?

“Wat de ChristenUnie betreft moet er grootschalig ingezet worden op de isolatie van bestaande bouw, met de woningen waar de meeste winst te behalen valt (met de laagste energie labels) als eerst. Daarom komt er een aanvalsplan isolatie met €2 miljard subsidie om huiseigenaren te helpen, zodat er in 2030 geen huis meer met een slecht energielabel is. Goed isoleren is een no-regret maatregel, die bijdraagt aan het comfort in woningen, een lagere energierekening en een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

“Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om energiebesparing en gasvrij bouwen, maar ook om klimaatbestendigheid, zowel voor wat betreft de omgang met water – waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater – als het voorkomen van hittestress. We stimuleren gemeenten beter gebruik te maken van de huidige juridische mogelijkheden en te verkennen wat er extra nodig is, zoals aanpassing van het Bouwbesluit.”

“Woningvoorraad in 2030 energieneutraal”

“De gebouwde omgeving is nu verantwoordelijk voor 30% van de landelijke CO2 -uitstoot. Daar is dus nog een wereld te winnen om de klimaatdoelen te behalen. De Partij voor de Dieren wil dat op een slimme manier doen zodat de woningvoorraad in 2030 energieneutraal is. Ons eerste uitgangspunt is dat energie die we niet gebruiken, ook niet opgewekt hoeft te worden. Daarom gaan we vol inzetten op energiebesparing, waarbij we ons richten op minstens 65% minder energiegebruik in 2030.”

“Woningen worden goed geïsoleerd, wat leidt tot vrijwel een halvering van de warmtevraag. Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. De hogere opbrengsten van de energiebelasting voor producenten en grootverbruikers worden gebruikt voor subsidieverlening om de woningen van mensen met lagere inkomens te isoleren en te verduurzamen.”

“Ten tweede is de Partij voor de Dieren van mening dat er bij verduurzaming van woonwijken niet alleen moet worden gekeken naar een duurzame energievoorziening maar ook naar vergroening en een klimaatbestendige inrichting van de ruimte. Dat betekent minder tegels, minder asfalt, meer groen, en meer bomen. Groene wijken zijn koeler in de zomer, kunnen extreme regenval beter opvangen en sparen energie. Een grote boom werkt bij hitte net zo verkoelend als 10 energieslurpende airco’s.”

“Burgers gaan we daarom stimuleren en voorlichten om hun tuin te vergroenen. Gemeenten geven het goede voorbeeld en halen op veel te versteende plekken tegels weg die plaatsmaken voor groen. Het aanleggen van groene gevels, groene daken en het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool (denk aan wadi’s) wordt via subsidies gestimuleerd. Dit groen haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar heeft ook een positief effect op de biodiversiteit en onze gezondheid. “